Hållbarhetspolicy

Third Act Financial Services AB, 559152-9366, är ett privat aktiebolag som är registrerat i Sverige, nedan benämns ”The Third Act”. Denna policy förklarar hur The Third Act integrerar hållbarhet i pensionsrådgivningen.
EU har tagit fram en ny förordning (EU 2019/2088) som träder i kraft den 10 mars 2021. Denna förordning fastställer harmoniserade regler för finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare om transparens med avseende på integrering av hållbarhetsrisker och beaktande av negativa konsekvenser för hållbar utveckling i sina processer och tillhandahållande av hållbarhetsrelaterade upplysningar med avseende på finansiella produkter.

Bakgrund

The Third Acts digitala tjänst för pensionsrådgivning ska bidra till att uppnå målen för Agenda 2030 och för verksamheten relevanta hållbarhetsområden. En hållbarhetsstrategi är utvecklad baserad på de 36 hållbarhetsområdena kopplade till de 17 globala hållbarhetsmålen (SDG). The Third Act har analyserat och fastställd områdenas möjliga påverkan på affärsmodellen och i en väsentlighetsanalys prioriterat områden utifrån värde för kunder och andra intressenter.
De strategiska fokusområdena sammanfattas i nedan bild.

 

Ett prioriterat område är hållbara pensionsplaceringar och integreringen av hållbarhetsrisker i försäkringsrådgivningen.

Definitioner

Ett prioriterat område är hållbara pensionsplaceringar och integreringen av hållbarhetsrisker i försäkringsrådgivningen.

Artikel 2 i Förordningen EU 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn, definieras olika termer.
Hållbara investeringar: innebär en investering i en ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål, mätt till exempel med nyckelindikatorer för resurseffektivitet för användning av energi, förnybar energi, råvaror, vatten och mark, vid produktion av avfall, och växthusgasutsläpp, eller på dess inverkan på biologisk mångfald och cirkulär ekonomi, eller en investering i en ekonomisk verksamhet som bidrar till ett socialt mål, särskilt en investering som bidrar till att bekämpa ojämlikhet eller som främjar social sammanhållning, social integration och arbetsförhållanden, eller en investering i humankapital eller ekonomiskt eller socialt missgynnade samhällen, förutsatt att sådana investeringar inte väsentligt skadar något av dessa mål och att de investerade företagen följer god förvaltningssed, särskilt med avseende på sunda ledningsstrukturer, anställningsförhållanden, ersättning för personal och efterlevande av skatt.

Hållbarhetsfaktorer: frågor rörande miljö, sociala ärenden samt om anställda, respekt för mänskliga rättigheter, korruptionsbekämpning och mutor.

Hållbarhetsrisk: betyder en miljö-, social- eller styrhändelse eller ett villkor som, om det inträffar, kan orsaka en faktisk eller potentiell väsentlig negativ inverkan på värdet på investeringen.

Integrering hållbarhet i pensionsrådgivningen

Hållbarhetsrisker bedöms kunna ha negativ påverkan på en fonds utveckling och bör vara en integrerad del i rådgivning om placering av pensionskapital och i den totala bedömningen av risk i fonder. The Third Act anser det därför viktigt att beakta dessa risker i urvalet av fonder som ligger till grund för rådgivningen om placering av pensionskapitalet.

Det största bidraget och påverkan på miljö och sociala faktorer samt ägarstyrning, dvs områdena som benämns Environmental, Social och Governance (ESG), kan The Third Act uppnå genom att integrera hållbara fonder försäkringsförmedlingen.
Utgångspunkten för urvalsprocessen av fonder som är valbara på försäkringsbolagens fondplattformar är om och hur fondbolagen integrerar hållbarhetsaspekter i fondförvaltningen. Fondbolag som integrerar ESG i förvaltningsprocessen analyserar företagens hållbarhetsrisker och gör en bedömning om hur företag förhåller sig till de globala hållbarhetsmålen och hur pass framtidsinriktade företagen är. The Third Acts bedömning, urvalsprocess och bevakning av fonders miljörelaterade, sociala egenskaper eller effekten av de hållbara investeringar i fonder baseras på Morningstar och Sustainalytics utvecklade modeller för fonders hållbarhetsbetyg. Det är ett mått på ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor.

För mer information om Morningstars metod se – https://www.morningstar.se/se/news/202095/fakta-om-morningstars-h%C3%A5llbarhetsbetyg.aspx

Utvärdering av fonder i The Third Acts försäkringsförmedlingen baseras på:

  • Avkastning och risk
  • Avgifter
  • ESG-gradering

Information om hållbara fonder

Information om hur fonder integrerar hållbarhet, med beskrivning av de miljörelaterade eller sociala egenskaper eller målet för hållbar investering, delges användare av Tjänsten genom länk till respektive fonds informationsfaktablad som tillhandahålls av Sveriges Forum för Hållbara Investeringar (Swesif), den sk Hållbarhetsprofilen som är en hållbarhetsdeklaration.

Standarden används till dess att delegerade akter som kompletterar förordningen (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas av aktörer på finansmarknaden (SFDR) börjar tillämpas.

Faktabladet delger information om metoder, datakällor, granskningskriterier för de underliggande tillgångarna, relevanta hållbarhetsindikatorer för att mäta de miljörelaterade och sociala egenskaper eller den finansiella produktens övergripande hållbarhetseffekt.

Interna regler för ersättningar

The Third Acts Hållbarhetspolicy är en integrerad del i företagets Interna regler för ersättningar som har beslutats av styrelsen.