HUR VI RÄKNAR

Kort beskrivning om hur vi räknar fram din pensionsprognos

Generell beskrivning

Den prognos om framtida pension som beräknas utgår från de uppgifter du har lämnat och den information vi har inhämtat från försäkringsbolagen och Pensionsmyndigheten med din informationsfullmakt. Prognosen utgår från de val du har gjort runt bl a pensionsålder och försäkringsskydd. När du närmar dig pension kan du även skapa en plan över hur dina försäkringar skall betalas ut och innan dess utgår prognosen utifrån att pensionen betalas ut så länge du lever.

Avgifter

Från försäkringsbolagen får vi uppgifter om vilka avgifter du betalar för dina försäkringar. När du har mer än 10 år kvar till pension så inkluderar vi bara de avgifter som du kommer betala fram till dess att du planerar att gå i pension. När du närmar dig eller redan gått i pension inkluderas även avgifter under utbetalningsfasen i beräkning av dina avgifter. I de fall vi inte får några uppgifter om försäkringsadministrativa avgifter använder vi en schablonavgift som baseras på en standard för beräkning av pensionsprognos (prognosstandard) framtagen av bl a Pensionsmyndigheten och Svensk Försäkring.

Avgifter för de olika fonderna hämtar vi från Morningstar och eventuella rabatter återläggs enligt de olika rabattmodeller försäkringsbolagen tillämpar.

Avkastning

Från försäkringsbolagen får vi information om hur ditt pensionskapital är investerat. Avkastning och risk i dessa olika tillgångsslag baseras på de egenskaper olika marknader historiskt uppvisat samt aktuella marknadsvärden.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Inflation

Inflation minskar värdet på pengar, dvs den mängd varor du kan köpa för en summa pengar minskar med inflation varje år. Prognostiserad pension är uttryckt i dagens penningvärde. Den antagna inflationen är densamma som Riksbankens inflationsmål, dvs 2%.

Skatt

På ditt pensionssparande betalar du en avkastningsskatt som, trots namnet inte beror på avkastning, belastar ditt pensionssparande. Avkastningsskattens storlek beror på vilken skattekategori dina försäkringar har och nivå på marknadsräntor. Avkastningsskatt är inkluderat i din pensionsprognos.

När du anger din ålder och din månadslön kan vi göra en första ungefärlig uppskattning av hur mycket du kommer att få i pension per månad före skatt i dagens penningvärde, och hur mycket du behöver spara fram till din pension.

Risk

Pensionsprognosen som visas illustrerar den förväntade pensionen. Tillgångarna är dock investerade i olika former av värdepapper som t ex aktier. Avkastningen på dessa är osäker och för att illustrera risken i prognosen kompletteras den förväntande pensionen med en låg respektive hög prognos. Den låga prognosen är beräknad så att sannolikheten att pensionen understiger detta belopp är 5% och den höga prognosen visar på ett belopp där sannolikheten att pensionen överstiger detta belopp är 5%.

Traditionell försäkring

Inom traditionell försäkring lämnar försäkringsbolaget en garanti. Vanligast är att försäkringsbolaget garanterar en lägsta pension, även om den ofta blir högre. I våra beräkningar tar vi hänsyn till garanti och räknar även om denna vid till exempel ändrad pensionsålder.

Livslängd

För att till exempel omvandla pensionskapital till en pension behöver vi göra antaganden om livslängd. Vårt antagande om livslängd baseras på offentlig statistik och undersökningar från Svensk Försäkring.

Pensionsålder

För att stabilisera pensionsystement och göra det mer rättvist mellan generationer har Sveriges riksdag beslutat att riktålder för pension skall följa den förväntad livslängden i Sverige. Den riktålder som visas baseras på din ålder och förväntade utveckling av medellivslängd i Sverige. Om det blir en större förändring av förväntad livslängd kan det komma påverka din riktålder.

Den tidigaste ålder som allmän pension kan tas ut är idag 62 år, du kan därför inte simulera en lägre pensionsålder.