Pension är det viktigaste sparandet men det vi ägnar minst tid åt

Av Marcus Karlsson

Co-Founder, The Third Act

Att engagera sig i sin pension är något de absolut flesta dra sig för att göra, inte minst då den upplevda komplexiteten skapar en enorm inträdesbarriär. Vi beskriver här att komplexiteten till mycket stor utsträckning beror på det sätt pension kommuniceras idag och hur det kan överbryggas.

Under 1990-talet påbörjades en förändring av pensionssystemet där ansvaret till stor del förflyttats till individen. Arbetsgivare betalar fortfarande premier till pensionsförsäkringar och allmän pension finansieras via arbetsgivaravgiften. Skillnaden mot tidigare är att ansvaret därefter ligger på individen. Det är alltså du som måste avgöra om du kommer få tillräcklig pension, betalar rimliga avgifter, har lämpligt försäkringsskydd och har en osäkerhet (risk) i din pension som passar dina förutsättningar, osv.

Pension är för de flesta det absolut största och viktigaste sparandet men det vi ägnar minst tid åt. Vad kan det bero på?

En förklaring är att pensionssystemet uppfattas som komplext, det är inte ovanligt att en individ har 10 eller fler olika former av pensionssparande. Vi har t ex idag en kund som har 23 olika tjänstepensionsförsäkringar. Utifrån beteendeforskning så vet vi att komplexitet är en starkt bidragande faktor till prokrastinering, dvs att skjuta upp och inte ta tag i problem. En uppenbar fråga är om det går att minska på komplexiteten och på det sätt låta människor ta ansvar för sin pension. Allt enligt devis Man skall inte underskatta människors intelligens men överskatta inte deras kunskap.

Vi har genomfört ett stort antal olika användarstudier, ett tillsammans med Psykologiska institutionen vid Uppsala universitet om just hur kommunikation kan förbättras för att motivera för att engagera. I grunden är pension inte så komplicerat, det är egentligen bara ett par olika grundläggande frågor att ta ställning till. Men eftersom alla delarna i pensionen hänger ihop skapas en helt onödig komplexitet om information till individen utgår ifrån de olika delarna i pensionssparandet. Tyvärr sker mycket av kommunikationen idag utifrån de olika delarna, allt ifrån orangea kuvertet till årsbesked från försäkringsbolag. Det är upp till individen att då själv förstå hur delarna hänger ihop och hur olika val på enskilda försäkringar påverka den totala pensionssituationen. Vi har utifrån insikter från användarstudierna utvecklat ett sätt att kommunicera med kunden som minskar både komplexiteten och antalet val en individ behöver göra. I synnerhet handlar det om att kommunicera på helheten och sedan visa på aktiviteter på de enskilda delarna, snarare än tvärtom.

Internationellt tas nu många utvecklingssteg som avser att göra det enklare för individen att få kontroll över sin pension och på det sättet öka engagemanget. I Norge har man infört ”eget pensjonskonto” i Storbritannien pågår ett arbete med vad som kallas ”Pensions Dashboard”. I Nederländerna, där man nu planerar att övergå från en hybrid av förmånsbestämda pensioner till mer avgiftsbestämda lösningar, tittar man nu innan själva övergången på hur man samtidigt skall kunna öka individens engagemang. Gemensamt för dessa initiativ är att man försöker förenkla för individerna genom att fokusera på helheten istället för delarna.

Dela detta

Mer inlägg i kategorin: