Pensionssparandets olika faser och vad som skiljer dom åt

Av Marcus Karlsson

Co-Founder, The Third Act

Pensionssparande kan huvudsakligen delas in i två faser; sparande och utbetalning. I den första fasen har man sin inkomst från lön och sparar till sin pension. Under utbetalning så ersätter pensionen lönen, dvs man börjar ta ut pengar från sitt sparande.

Dessa två olika faser är strukturellt väldigt annorlunda och man kan till exempel inte tillämpa samma ansats för att beskriva risk eller ens hur man ser på och jämför avkastning. Innan pension så har värdeförändringar i pensionssparandet ingen direkt påverkan på privatekonomin men under utbetalning så kommer ett börsfall direkt påverka inkomsten. Rådgivning för utbetalning kommer alltså behöva göras på ett annat sätt än för sparandefasen. Det går inte att till exempel tillämpa samma riskklassificering som genomförs av kunden under sparandefasen för att ge ett lämpligt råd under utbetalning.

I denna blogg fördjupar vi oss i hur dessa faser skiljer sig åt och hur det påverkar pensionen. När du närmar dig pension och efter pension är det viktigt att förstå konsekvensen av risk och vilka möjligheter du har att agera.

INLEDNING

Pensionssystemet har genomgått en större förändring som inleddes på 1990-talet där allt mer ansvar har förflyttats till individen. I det gamla systemet var pensionen given och den enskilda kunde, utöver privat sparande, gör lite för att påverka pensionen. Skillnaden med det nya premiebestämda pensionssystemet har i första hand märkts genom att individen får göra en mängd olika val (fonder, försäkringsbolag, traditionell livförvaltning, …). De som går i pension idag har en kombination av det gamla och nya systemet och andelen med det nya systemet ökar stadigt. Skillnaden mellan det förmånsbestämda och premiebestämda pensionssystemet är dock inte bara att den enskilda individen får göra en mängd olika val, den största skillnaden är att pensionen, dvs inkomsten efter det man slutat arbeta, nu kommer vara beroende av kapitalmarknaden. Om fonder stiger eller faller i värde kommer det alltså få en allt större direkt påverkan på utbetald pension och således pensionärers privatekonomi.

För statlig pension kommer fortfarande den största delen av pensionen vara oberoende av fondvärden men för tjänstepension kommer väsentligen hela den delen av pensionen vara direkt beroende av marknadsrörelser.

De produkter och den rådgivning som i stort tagits fram är fokuserad på sparandefasen. Mycket handlar om fonder och att man skall ha hög aktieandel för att få hög avkastning. Men utbetalningsfasen är annorlunda och produkter och rådgivning kommer att behöva anpassas.

RISK I PENSION

Eftersom en stor del av pensionssparandet är placerat i olika former av värdepapper och deras utveckling är osäker behöver man förstå varje sparares risktolerans och förmåga att klara av förluster för att kunna ge ett relevant råd. Det är även ett krav enligt lagen om försäkringsdistribution. Risk under sparandefasen är huvudsakligen att man inte uppnår sina mål, dvs att den framtida pensionen blir för låg. Eftersom man inte kan komma åt sparandet så påverkar inte börsens upp och nedgångar privatekonomin så den har mindre betydelse. Under sparandefasen är risk i princip något som har med framtiden att göra.

Under utbetalning så kommer en viss procentandel av pensionssparandet att betalas ut som pension. Om pensionskapitalet ökar eller minskar kommer därmed få en direkt påverkan på pensionen. Till skillnad från sparandefasen så har nu t ex börsutvecklingen en direkt påverkan på pensionärers privatekonomi. Den här skillnaden gör att det sätt man mäter och illustrerar risk på således fundamentalt skiljer sig åt under sparande- och utbetalningsfas. Även om man använder frågeformulär så kan man inte tolka svaren på samma sätt under de två olika faserna.

Rådgivning för utbetalning kommer alltså behöva göras på ett annat sätt än för sparandefasen. Det går inte att t ex tillämpa samma riskklassificering som genomförs av kunden under sparandefasen för att ge ett lämpligt råd under utbetalning.

MÖJLIGHET ATT AGERA

Under sparandefasen sker ingen direkt påverkan på en individs privatekonomi om t ex det sker en börskrasch. Men på långsikt så kommer självklart en låg avkastning påverka pensionen. Under sparandefasen finns det dock olika sätt att kompenseras för ett sådant utfall. För att höja pensionen kan sparandet ökas eller pensionsåldern skjutas fram en period. En kombination av arbete och pension kan också höja pensionen. Det viktiga är att individen i god tid upptäcker och kan agera och förbereda sig för olika alternativ och även löpande följa upp så att inte risken i pension blir för hög.

Under utbetalningsfasen finns inte så mycket att göra om t ex en börskrasch inträffar om man äger mycket aktier. Pensionen kommer sänkas och man får antigen använda andra sparademedel eller acceptera en lägre inkomst.

SEQUENCE OF RETURN

Under utbetalningsfasen är pensionen beroende på hur och i vilken ordning avkastning uppträder.

Grafen visa tre olika fonder med samma genomsnittliga avkastning. Men eftersom avkastningen uppkommer på olika sätt får det en påverkan på den total pension en person kommer att få. De tre fonder ger alltså olika pension även om avkastningen under perioden är densamma. Visserligen har ”sequence of return” en viss påverkan under sparandefasen men den har som sagt ingen direkt påverkan på individens privatekonom. Över tid är det den genomsnittliga avkastningen som är den viktigaste men för en nybliven pensionär där fondvärdet kraftigt sjunkit kan man inte säga att ”vänta tills du är 75 år, då blir det bra igen”. En pensionär har inte tid att vänta på medelvärdet, han måste leva på sitt pensionssparande under tiden också. ”Sequence of return” påverkar alltså risken i din pension under utbetalningsfasen. Detta kan t ex inte illustreras genom att använda ett fast avkastningsantagande. Riskkategorisering av olika sparandeformer som t ex 1 till 7 för olika fonder, fångar heller inte upp denna effekt. För att förstå risken måste en genomlysning av underliggande tillgångar göras och mer relevanta antaganden om risk och avkastning.

NÅGRA ANDRA SKILLNADER

Under utbetalningsfasen är det även viktigt hur pengarna betalas. Premiepensionen betalas ut med ett fast nominellt belopp under ett år och sedan säljs de fondandelar som krävs; det skapar en viss stabilitet på kort sikt men större osäkerhet på lite längre. Försäkringsbolag kan ibland föra över pengar till en fond med låg risk och sedan betala ut en pension under året från denna, osv. Olika försäkringsbolag tillämpar olika frekvens hur ofta de räknar om pensionen, allt från varje månad till årsvis. För äldre pensionärer är det även relevant hur ofta arvsvinst tilldelas. Vi kommer att fördjupa oss i detta tema i kommande bloggar.

THE THIRD ACT OCH LÖSNINGEN

The Third Act har utvecklat modeller och en digital tjänst som åskådliggör skillnaden för individen och hur olika nivåer av val av risk i pension påverkar den faktiska totala pensionen. Utan en digital tjänst som åskådliggör effekter av olika val, innefattande den totala pensionen, kan individen inte göra avvägda beslut och kommer inte att förstå hur eller varför pensionen utvecklas som den gör. Det kan även få sociala och ekonomiska konsekvenser om vi tar onödigt och oplanerade höga risker i pensioner som kan komma att påverka konsumtionsmönster.

OM THE THIRD ACT

The Third Act erbjuder en tjänst för digital pensionsrådgivning som är ett helt nytt och disruptivt sätt att hantera pensionen i ett pensionssystem där ansvaret för pensionen har förflyttats till individen utan egentlig möjlighet att ta ansvaret. Vi erbjuder den länk som saknas som gör det möjligt för individen att ta makten och kontrollen över sin totala pensionssituation genom ökad kunskap, tydliga råd och transparens.

Dela detta

Mer inlägg i kategorin: